I. Bevezető rendelkezések

1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató által üzemeltetett www.tablog.pro (illetve annak aloldali különös tekintettel az admin.tablog.pro) honlapon – továbbiakban: Honlap –, valamint a TabLog applikáció - továbbiakban: Applikáció, együttesen: Rendszer - nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozik.

2. Jelen ÁSZF alapján megkötött egyedi Szolgáltatói szerződést a Szolgáltató nem iktatja, azt a felek kizárólag elektronikus formában kötik meg.

3. A Szolgáltati szerződés és a Szolgáltatói szerződéskötés nyelve magyar vagy angol.

4. Jelen ÁSZF nem tartalmaz iparági kódexre való utalást.

5. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, a www.tablog.pro honlap és TabLog applikáció szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó, a Szolgáltató és a Felhasználó – együttesen Felek - között létrejött egyedi Szolgáltatói szerződésre.

II. Szolgáltató adatai

Név: Floor99 Proptech Fejlesztő Kft.
Székhely: 9023 Győr, Körkemence u. 8.
Cégjegyzékszám: 08-09-030459
Bejegyző bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 26568526-2-08
Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank
Pénzforgalmi jelzőszám:
E-mail: office@tablog.pro

(továbbiakban: Szolgáltató)

III. Szolgáltatói jog, szavatosság

1. A Rendszer jogi védelem alatt áll. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Rendszer a saját szellemi terméke.

2. Szolgáltató garantálja, hogy az általa létrehozott mű mások szellemi alkotáshoz fűződő jogait nem sérti, továbbá szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan egyéb joga, amely a Felhasználót a jelen megállapodással biztosított jogok gyakorlásában korlátozhatná, vagy megakadályozhatná, illetve a Felhasználóval szemben használati díj vagy kártérítés követelésére adhatna alapot. Szolgáltató vállalja továbbá, hogy a Szolgáltatói szerződés teljesítése során nem használ fel jogosulatlanul olyan megoldást, amely harmadik személy Szolgáltatói- vagy iparjogvédelem alatt álló szellemi termékét sértené.

3. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen pontban vállalt kötelezettségét nem tartja be, az ezen mulasztásából felmerülő teljes kárt, költséget, bírságot köteles Felhasználó részére megtéríteni.

4. A Rendszer és az ahhoz biztosított dokumentáció, valamint azok fejlesztése és bővítése a Szolgáltató kizárólagos rendelkezési joga alá tartoznak, Szolgáltató üzleti titkának tekintendőek.

5. A Felhasználó a Rendszert nem jogosult visszafejteni, belső felépítését elemezni, továbbá nem adhatja kölcsönbe, bérbe, lízingbe és a felhasználásra vonatkozó jogot csak a Szolgáltató előzetes jóváhagyásával ruházhatja át.

6. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez a Rendszer bármiféle jogosulatlan felhasználásáról, köteles mindent megtenni annak megszüntetése érdekében. A tudomására jutott jogosulatlan felhasználást köteles megakadályozni, és köteles a tudomására jutott adatokról a Szolgáltatót haladéktalanul írásban tájékoztatni.

7. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Felhasználót nem terheli hasznosítási kötelezettség a Rendszerrel kapcsolatban.

8. A Felhasználó köteles a Szolgáltató megbízottjainak haladéktalanul jelenteni minden rendkívüli eseményt a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, így különösen kár bekövetkezését, berendezések, helyiségek megrongálódását.

9. A Felhasználó a Szolgáltatás nem szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban felmerült kifogásait írásban jelezheti a XII/1 pontban rögzített címeken, elsősorban e-mail útján. Felhasználó e körben elsősorban a Szolgáltatás tekintetében minőségi kifogást jogosult érvényesíteni, és a Díj csökkentését igényelheti. Más jogait csak ezen igényei eredménytelensége esetén érvényesítheti

IV. A Felek jogai és kötelezettségei

1. A Felek a szerződés hatálya alatt kötelesek együttműködni, jogaik gyakorlása és kötelességeik teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve eljárni.

2. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, egymást a szerződésszerű teljesítéshez szükséges információról tájékoztatják, illetve haladéktalanul értesítik egymást, amennyiben olyan körülmény, esemény merülne fel, amely a szerződésszerű teljesítést veszélyezteti, akadályozza. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért vétkes Fél teljes felelősséggel tartozik.

3. A Rendszer egyedi igények szerinti továbbfejlesztését – a Felek megállapodása alapján – a Szolgáltató elvégezi. A továbbfejlesztés feltételeit és díját a Felek esetenként, külön megállapodásban rögzítik.

4. Felek rögzítik, hogy Szolgáltató felelőssége a Felhasználó által megrendelt szolgáltatás szolgáltatási díjának tízszeres összegében korlátozott. Felek kijelentik, hogy ezen felelősségkorlátozást a szolgáltatási díj összegének kialakításánál és Felhasználó általi elfogadásakor figyelembe vették.

V. A megvásárolható szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás)

1. Az felhasználók jelen honlapon keresztül jogosultságot vásárolhatnak az applikáció moduljainak használatához. Az applikáció magába foglalja a dolgozói applikációs modult, és a vendég regisztrációs modult, amelyek akár külön, akár egyben is megvásárolhatók.

2. A regisztrációs modul a cégek recepciójára kihelyezett, dedikált eszközökön futó alkalmazás, amely alkalmas az érkező vendégek regisztrálására, beléptetésére, illetve a cég munkatársainak be- és kiléptetésére.

3. A dolgozói modul a cég munkatársainak szánt alkalmazás, amely alkalmas a dolgozók beléptetésére online és offline, push üzenetek fogadására és a hozzájuk érkező vendégek pontos érkezésének kijelzésére, illetve ezen események monitorozására.

4. A felhasználók a vásárlást követően hozzáférést kapnak a web alapú admin felülethez is, mellyel testre szabhatóak az applikáció tartalmi elemei, és elérhetőek az azon keresztül rögzített adatok.

5. A felhasználó számára elérhető funkció lista a megvásárolt csomag függvénye. Az elérhető csomagok, azok mindenkori díja és a hozzájuk tartozó legfrissebb funkció lista elérhető a honlapon.

6. Amennyiben a Felhasználó a Rendszert saját tulajdonú, vagy nem a Szolgáltatótól bérelt eszközökön használja, úgy az eszközök működésében bekövetkező hibákért Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik.

VI. A megrendelés menete

1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a Felhasználó jogosult, aki a www.tablog.pro honlapon regisztrált és jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.

2. Regisztráció

A honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére a Felhasználó a honlapon található adatlap kitöltésével regisztrálhat. A regisztráció alkalmával a Felhasználó nyilatkozik jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról. Sikeres regisztrációról a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót.

A Felhasználó jelszavát köteles titokban tartani, azt kizárólag személyesen jogosult használni, azt harmadik félnek átadni vagy hozzáférhetővé tenni tilos.

A Felhasználó bármikor írásban (e-mailben vagy ajánlott levélben) kérheti a Szolgáltatótól regisztrációja törlését.

3. Harminc napos pénzvisszafizetési garancia

A regisztrált felhasználó jogosult az általa megrendelt és megvásárolt havidíjas szolgáltatást a megrendeléstől számított 30 napon belül lemondani (ingyenes lemondás).

Az ingyenes lemondást a Felhasználó köteles a megrendelésétől számított 30 napon belül azt a https://tablog.pro/hu/kapcsolat/ertekesites oldalon - a megrendelés, valamint a visszafizetésre használható bankszámla adatainak megadásával - a Szolgáltató felé jelezni.

Az ingyenes lemondás beérkezésétől számított 8 napon belül a Szolgáltató az ingyenes lemondást feldolgozza, és a feldolgozás befejezésétől számított 15 napon belül a Vásárló által befizetett első havi díjat - a Felhasználó által a lemondásban megadott bankszámlára - visszafizeti, és azzal egyidejűleg a megrendelt szolgáltatást megszünteti.

4. Megrendelés, a szolgáltatás igénybevétele

A felhasználó a szolgáltatás igénybevételére a 2. pont alatt részletezett regisztrációt, valamint a mindenkor hatályos díjazásban foglalt szolgáltatási díj igazolt megfizetését követően (sikeres aktiválás) jogosult. A szolgáltatás igénybevételére való jogosultság megszerzésekor a szolgáltató e-mailben értesíti a felhasználót.

A regisztráció során megadott adatok ellenőrzésére, illetve azok módosítására az "Adatok módosítása" gombra kattintva van lehetőség.

5. A Felhasználó az adatbeviteli hibákat a megrendelés során, a tényleges megrendelés előtt is ellenőrizheti és módosíthatja (Pl.: számlázási adatok módosítása opció). A hibásan bevitt adatokért a Szolgáltató semmilyen felelősséget sem vállal.

VII. Árak / fizetési lehetőségek

1. A Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a Rendszer saját szellemi terméke. A Rendszer szerződés szerinti, nem kizárólagos felhasználási jogának átengedése a Felhasználó részére havi felhasználási díj (licenc) ellenében történik.

2. Szolgáltató a második évtől esedékes díjakat jogosult megemelni a KSH által hivatalosan megállapított éves inflációs ráta mértékével.

3. Felek megállapodnak abban, hogy fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal megnövelt mértékével egyenlő.

4. A Felhasználó kijelenti, hogy a fenti fizetési feltételeket a szerződés megkötését megelőzően megismerte, azokat a Díjra adott ajánlat elfogadásakor figyelembe vette.

5. A Rendszer mindenkor érvényes árai a honlapon találhatóak. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosítani. A szolgáltatási díj módosításának közzététele a honlapon történik. A módosítás a honlapon való közzététel időpontjától érvényes. Ezekről a módosításokról a Szolgáltató a már regisztrált Felhasználókat írásban értesíti. Az árak a Magyarországon érvényes általános forgalmi adót tartalmazzák. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.

6. A felhasználónak nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetők vissza.

7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fizetési kötelezettsége a Felhasználó részére ún. ismétlődő fizetési kötelezettséget jelent, amely szerint a Vásárló a Szolgáltató között fennálló megbízásos jogviszony alatt jogosultságot biztosít a Szolgáltató képviseletében eljáró ,,Barion" fizetési rendszernek. A fizetési rendszer a meghatározott időszak – 1 naptári hónap – elteltével – külön, újbóli hozzájárulás nélkül – automatikusan a Felhasználó által kiválasztott szolgáltatáscsomag díjával fizetési számláját terhelje.

8. A Felhasználó elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton a Szolgáltatótól az elektronikus számla szolgáltatáson keresztül az általa megadott e-mail címre kapja. A Felhasználónak a fogadói oldalon kötelessége gondoskodni arról, hogy minden elektronikus úton küldött számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl.: tűzfalak) adaptálva lettek. E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles a Szolgáltatót azonnal legalább elektronikusan írásban értesíteni. Felhasználó köteles legkésőbb 7 nappal a számlázás előtt a változásokról a Szolgáltatót értesíteni. Az értesítésig Szolgáltató érvényesen kézbesíti a számlát a korábban megjelölt címre.

9. A Szolgáltató online vásárlási felületén történt megrendelések után a Felhasználó által kapott bankszámla-kivonatokon a Szolgáltató fizetési rendszerét üzemeltető "Barion Payment Zrt." fog szerepelni, mint elfogadóhely.

10. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

VIII. A szolgáltatás igénybevételének időtartama/ felmondás lehetősége

1. Az előfizetés lemondása

Az előfizetést a Felhasználó a profilján belül a "Profil Törlése"menüpont alatt, vagy elérhetőségeinken teheti meg.

2. Az előfizetés automatikus meghosszabbodása

Az előfizetés legrövidebb időtartama 30 nap. Jogszerű felmondás hiányában minden 30 napos előfizetés, az aktuális előfizetési időszak utolsó napján, automatikusan, további 30 nappal meghosszabbodik. A Felhasználó az adott előfizetési időszak utolsó napjáig jogosult az előfizetést lemondani. Ebben az esetben az előfizetés nem hosszabbodik meg és az adott időszak utolsó napján megszűnik.

3. Bankkártyával történő fizetések esetén

Szolgáltató minden újabb előfizetési időszak első napjával a Felhasználó kártyáját megterheli és ezzel az előfizetés automatikusan tovább él. Az egyedi banki átutalással kezdeményezett előfizetések esetén, az automatikus meghosszabbítást a Szolgáltató nem garantálja, az átutalások feldolgozásához szükséges ideig a Felhasználó esetlegesen nem lesz képes a Rendszer zavartalan használatára, amit Felhasználó tudomásul vesz.

IX. A szerződés hatálya és megszűnése

1. A szerződés a Rendszer Felhasználó által történő megrendelésével lép hatályba, és határozatlan időre jön létre.

2. A Felhasználó jogosult a szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani, ha
-    a Szolgáltató bármely teljesítéssel 15 naptári napot meghaladó késedelembe esik;
-    a Szolgáltató súlyos szerződésszegést követ el.

3. A Szolgáltató jogosult a szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Felhasználó súlyos szerződésszegést követ el.

4. Súlyos szerződésszegésnek tekintendő a szerződés alkalmazásában, amennyiben valamely Fél a szerződésben rögzített lényeges kötelezettségét jelentősen megszegi, és ennek következtében a másik Féltől ésszerű mérlegelés mellett nem várható el a szerződéses jogviszony további fenntartása, illetve amennyiben valamely Fél a szerződésben rögzített bármely kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesíti, és a szerződésszegő állapotot a másik Fél írásbeli felhívására az abban foglalt ésszerű határidőn belül sem orvosolja.

5. A szerződés idő előtti megszűnésekor a Felek kölcsönösen elszámolnak egymással, és a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elszámolást követő 15 napon belül köteles visszaszolgáltatni, vagy Felhasználó kérésére visszaállíthatatlanul megsemmisíteni minden olyan a Szolgáltató tulajdonában álló iratot, dokumentumot, dolgot, amely a szerződés teljesítése kapcsán került a birtokába.

X. Titoktartás, Adatkezelés

1. Szolgáltató kijelenti, hogy a szerződéssel kapcsolatosan tudomására jutott mindazon üzleti titkot, tényeket, adatokat, információkat, amelyek a Felhasználóra, így különösen annak személyére, üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira és termékeire, illetve az általa alkalmazott technológiákra vonatkoznak, a szerződés hatálya alatt, valamint annak megszűnését követően korlátlan ideig bizalmasan kezeli, nem teszi harmadik személyek számára hozzáférhetővé, illetőleg azokat egyéb módon sem használja fel, továbbá fokozott gondossággal jár el annak érdekében, hogy azok harmadik személy birtokába ne kerüljenek, illetve tudomására ne jussanak. Ezen túlmenően sem közölhet Szolgáltató illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a szerződés teljesítésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése Felhasználóra hátrányos következménnyel járna. Szolgáltató a tudomására jutott üzleti titkokat kizárólag a szerződés teljesítéséhez használja fel, köteles a szerződés megszűnését követően minden üzleti titkot tartalmazó dokumentumot és adathordozót visszajuttatni a Felhasználónak, illetve minden átadott adatot vagy információt megsemmisíteni, illetve törölni az adatbázisából. A titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követően is köti a Szolgáltatót. Szolgáltató felelős e kötelezettség megszegéséből eredő károkért.

2. A titoktartási kötelezettség kiterjed a Szolgáltatóval együttműködőkre, azaz a vele munkaviszonyban, Szolgáltatói és munkavégzésre irányuló egyéb, vagy tagsági jogviszonyban álló személyekre is. Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a fent említett személyekkel a szerződés teljesítésével kapcsolatos üzleti titkot, tényt, adatot, információt kizárólag a szerződés teljesítésében való közreműködéshez feltétlenül szükséges mértékben közöl. Szolgáltató kötelezi magát továbbá arra, hogy a fent említett személyekkel betartatja az üzleti titok védelmére vonatkozó jogszabályokat és a gazdasági életben, továbbá olyan szerződéseket köt, amelyek kötelezik e személyeket az üzleti titok megtartására a munka- és munkavégzésre irányuló egyéb, vagy tagsági jogviszony megszűnése utáni időszakra is.

3. Szolgáltató köteles a Felhasználó által a Szolgáltató adatbázisába bevitt adatokat bizalmasan kezelni. Az adatokat Szolgáltató a jelen szerződés teljesítésében nem érintett harmadik fél számára nem adhatja tovább és a jelen szerződés megszűnését követően a bármely jogszabály által tárolni rendelt adatokon kívüli minden adatot köteles haladéktalanul Felhasználónak átadni, illetve a Felhasználó által nem igényelt adatokat megsemmisíteni.

XI. Vis Maior

1. Nem minősül a szerződés megszegésének, ha valamelyik Fél a kötelezettségének vis maior miatt nem tud eleget tenni. A szerződés vonatkozásában vis maiornak tekintendő a Felek érdekkörén kívül felmerült minden olyan körülmény, amely időszakosan vagy véglegesen akadályozza, gátolja vagy lehetetlenné teszi valamely szerződéses kötelezettség teljesítését, feltéve, hogy az a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előre látható, és ésszerű erőfeszítés mellett el nem hárítható.

2. Vis maiorra a Szolgáltató csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben, és a levél feladásával egyidejűleg telefonon, faxon vagy e-mailben értesíti a Felhasználót a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról. Amennyiben a Felhasználó egyéb írásos utasítást nem ad, a Szolgáltatónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az észszerűen lehetséges, illetve meg kell keresnie minden alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.

3. A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 napot, a Felhasználónak jogában áll a szerződés nem teljesített részétől – kártérítésre, vagy egyéb kompenzációra való kötelezettség nélkül – elállni oly módon, hogy a Szolgáltatónak írásos értesítést küld.

XII. Elfogadás és kapcsolattartás

1. Felek között bármilyen közlést írásban kell megtenni, és e-mailen, ajánlott, tértivevényes levélben, vagy futárral megküldeni az alábbi címre:

Floor99 Proptech Fejlesztő Kft.
Cím: 9023 Győr, Körkemence utca 8.
E-mail: office@tablog.pro

2. A szerződés teljesítése során a Felek által egymáshoz intézett nyilatkozatok és értesítések akkor minősülnek megfelelően, írásos formában kézbesítettnek, ha:
-    postai úton (tértivevényes küldeményként akkor is, ha a kézbesítés azért sikertelen, mert a címzett az átvételt megtagadta, vagy a küldemény "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, a feladást követő 5. munkanapon),
-    futárszolgálat igénybevételével (akkor is, ha a kézbesítés azért sikertelen, mert a címzett az átvételt megtagadta, a megtagadás napjával),
-    elismervénnyel igazolt személyes átadás során,
-    e-mailen (amennyiben az üzenet beállításaiban a kézbesítési és az olvasási visszaigazolás aktiválásra került, és mindkét értesítés visszaérkezett, a visszaérkezés napján) kerülnek átadásra.

XIII. Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez

1. A Felhasználó az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.

2. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt személyes adatinak kezeléséhez.

XIV. Záró rendelkezések

1. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevételét megkezdte, elállásra nem jogosult.

2. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.

3. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokat saját kockázatára veszi igénybe.

4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá.

5. Jelen honlap Szolgáltatói jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

6. A szerződés teljesítése érdekében mindkét szerződő Fél önálló jogi személyként lép fel és nem jogosult a másik Fél képviseletére, illetve nevében jognyilatkozat tételére.

7. Az egyedi Szolgáltatói szerződés kizárólag a Felek által cégszerűen aláírt írásbeli módosítással lehetséges. Egyik Fél sem hivatkozhat olyan szerződéses feltételre, vagy gyakorlatra, amely a szerződésben foglaltakkal ellentétes, és nem került szabályszerű szerződésmódosításban rögzítésre.

8. Amennyiben a szerződés valamely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy azzá válik, a szerződés további részei érvényben és hatályban maradnak. Az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezés helyett az általános érvényű jogszabályoknak a szerződő Felek viszonyát szabályozó rendelkezései az irányadóak. A szerződő Felek kötelezettséget vállalnak, hogy viszonyukat más rendelkezés elfogadásával rendezik, mely jobban megfelel az érvénytelen, ill. a hatálytalan rendelkezés céljának.

9. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződésből eredő vitás kérdéseiket 30 napon belül békés úton megkísérlik rendezni. Amennyiben a vitás kérdést nem sikerül rendezni és a 30 nap eredménytelenül telik el, úgy a Felek kikötik a szerződésből származó jogvita eldöntésére vonatkozóan járásbíróság hatáskörébe tartozó viták esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. Törvényszék hatáskörébe tartozó viták esetén, amennyiben az irányadó szabályok szerint a vita eldöntésére nem a Fővárosi Törvényszék, vagy a Budapest Környéki Törvényszék az illetékes, akkor a Felek a jogvita rendezésére alávetik magukat a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

10. A szerződő Felek ezúton kijelentik és kötelezettségként vállalják, hogy sem maguk, sem vezető tisztségviselőik, munkavállalóik nem ajánlottak fel, nem ígértek, nem kaptak, nem váltak jogosulttá, nem kértek vagy fogadtak el bármilyen anyagi vagy más egyéb előnyt bármilyen formában a szerződéssel összefüggésben (avagy hallgatólagosan megerősíteni, hogy fognak vagy esetlegesen fognak az antikorrupciós törvényeket sértő szándékkal bármikor üzletszerzésre vagy üzlet megtartására irányuló tevékenységet végezni), továbbá minden ésszerű intézkedést megtettek annak érdekében, hogy esetleges alvállalkozóik, képviselőik, bármely egyéb, irányításuk, avagy befolyásuk alatt álló harmadik személy ilyet ne tegyen.

11. Felek rögzítik, hogy a szerződés a Felek teljes megállapodását testesíti meg. A Felek a szerződés aláírását követően hatályon kívül helyeznek minden korábbi szóbeli megállapodást a szerződés tárgyát képező jogviszony vonatkozásában.

12. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1999. évi LXXVI. Törvény a Szolgáltatói jogról (Szjt.), valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) foglaltak az irányadóak. A Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdés szerinti szokást és gyakorlatot nem tekintik a szerződés részének, azok alkalmazását kizárják, ezzel összefüggésben kijelentik, hogy a szerződés a Felek tárgyban született teljes megállapodását tartalmazza, amely hatályon kívül helyez minden olyan korábbi nyilatkozatot, megállapodást, ajánlatot, amelyet bármelyik Fél ugyanebben a tárgyban a szerződés megkötését megelőzően tett.